Microscope »

กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope DM500 (Leica )

กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope DM500 (Leica )

admin October 13, 2014 1

กล้องจุลทรรศน์ตาคู่ (Binocular Compound Microscope) รุ่น DM500 ยี่ห้อ Leica

Read More »
กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope Primo Star (Carl Zeiss)

กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope Primo Star (Carl Zeiss)

admin September 24, 2013 0

 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ รุ่น Primo Star  ยี่ห้อ Carl Zeiss ประเทศเยอรมัน      

Read More »
Binocular Microscope OPTIKA B-192

Binocular Microscope OPTIKA B-192

admin April 14, 2012 2

กล้องจุลทรรศน์ตาคู่ (Binocular Compound Microscope) รุ่น B-192 Optika Italy  

Read More »
Compound Binocular Microscope OPTIKA B-352A

Compound Binocular Microscope OPTIKA B-352A

admin April 12, 2012 0

กล้องจุลทรรศน์ตาคู่ (Binocular Compound Microscope) รุ่น B-352A Optika Italy  

Read More »
Video Camera XENON VR-2TV

Video Camera XENON VR-2TV

admin April 3, 2012 0

 

Read More »
Digital Camera OPTIKAM B0.5

Digital Camera OPTIKAM B0.5

admin April 3, 2012 0

Read More »
Digital Camera OPTIKAM B1

Digital Camera OPTIKAM B1

admin April 3, 2012 0

Read More »
Digital Camera OPTIKAM B3

Digital Camera OPTIKAM B3

admin April 3, 2012 0

Read More »
Stereo Microscope XENON VR-07W

Stereo Microscope XENON VR-07W

admin April 3, 2012 0

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Zoom Microscope) รุ่น VR-07W  

Read More »
Stereo Zoom Microscope XENON VR-11Z

Stereo Zoom Microscope XENON VR-11Z

admin April 3, 2012 0

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Zoom Microscope) รุ่น VR-11Z

Read More »