How to order

การสั่งซื้อและชำระเงิน

กรณีหน่วยงานราชการ
– ออกใบสั่งซื้อใบนามของหน่วยงาน

– ส่งใบสั่งซื้อมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์

– รอรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

– นำเอกสารใบกำกับภาษีทำเบิกจ่าย

กรณีลูกค้าบริษัทเอกชน
– โอนเงินตามรายการสั่งซื้อ ตามเลขบัญชี ดังต่อไปนี้

– แจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์หรืออีเมล์ พร้อมที่อยู่จัดส่ง

– รอรับสินค้าตามระยะเวลาและช่องทางที่แจ้งตามความสะดวก

การจัดส่งสินค้า

สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ด้วยความรวดเร็ว ตามความเหมาะสม โดยรับประกันสินค้าหากพบปัญหาจากการจัดส่งสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีภายใน 7 วัน โดยท่านสามารถระบุช่องทางที่ท่านสะดวกได้ อาทิเช่น

– ส่งทางไปรษณีย์ และ ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)
– ส่งทางขนส่ง Logistic เอกชน
– ส่งทางขนส่งประจำทางหรือรถตู้ประจำทาง